loader image

Algemene gebruiksvoorwaarden

Vind de algemene gebruiksvoorwaarden van onze website tomatocrokini.com

Welkom op de website van CROKINI. Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website www.tomatocrokini.com (de ‘Website’). Lees deze gebruiks¬voorwaarden goed door voordat u de Website bezoekt. Als een gebruiker de Website opent, betekent dit dat hij deze gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd.

De Websitebeheerder kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen. Elke wijziging wordt van kracht zodra deze online is gezet op de Website. Door verder te surfen op de Website, accepteert u dat de genoemde wijzigingen tegen u inroepbaar zijn.

 

Wettelijke vermeldingen

Websitebeheerder : HM.CLAUSE, Vereenvoudigde Aandelenvennootschap (naar Frans recht) met een maatschappelijk kapitaal van 10.061.492,50 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd Rue Louis Saillant, Zone Industrielle la Motte, 26800 PORTES-LÈS-VALENCE (departement Drôme), Frankrijk, inschrijvingsnummer 435 480 546 – Handelsregister ROMANS-SUR-ISERE (departement Drôme), Frankrijk – Intracommunautair btw-nummer FR60435480546 – Telefoon: + 33 (0)4-75-57-57-57 – e-mail: contact@hmclause.com

HM.CLAUSE, haar dochterondernemingen en aangeslotenen (hierna gezamenlijk genoemd HM.CLAUSE).

Naam van de Directeur Publicatie en Hoofdredacteur : mevrouw Anne Orlandi

Host : SARL LICOM DEVELOPPEMENT – 14 Bis Rue du Rhône, 26600 GERVANS – Frankrijk – Telefoon: +33 (0)4 69 96 99 20

Ontwerp en uitvoering : SARL LICOM DEVELOPPEMENT – 14 Bis Rue du Rhône, 26600 GERVANS – Frankrijk – Telefoon: +33 (0)4 69 96 99 20

 

Persoonlijke gegevens

De Website verzamelt persoonsgegevens of kan deze verzamelen, overeenkomstig het beleid inzake Persoonsgegevens van de Website en het beleid inzake het verzamelen en gebruiken van cookies op de Website. Wij raden u aan kennis te nemen van dit beleid door hier te klikken:  Persoonsgegevens – Cookies

De gebruikers van de Website dienen alle wettelijke bepalingen in acht te nemen met betrekking tot persoonsgegevens en het gebruik van internet; op overtreding daarvan staan burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke straffen. Zij dienen zich met name te onthouden van het verzamelen en misbruik maken van persoonlijke informatie waartoe zij toegang hebben, en in het algemeen van elke handeling die in het bijzonder inbreuk kan maken op het privéleven, de persoonsgegevens of de reputatie van personen.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud van de Website (in het bijzonder, en zonder dat deze lijst uitputtend is, de informatie, de firmanamen, merken, logo’s, rasbenamingen, tekeningen, slogans of meer in het algemeen alle onderscheidende kenmerken, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto’s, visuals, databases, vormen, de Website zelf evenals al deze elementen) is beschermd op grond van het intellectuele eigendomsrecht.

Alle gebruik en/of reproductie en/of weergave van genoemde firmanamen, merken, logo’s, rasbenamingen, tekeningen, slogans of meer in het algemeen alle onderscheidende kenmerken, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto’s, visuals, databases, vormen, de Website zelf evenals al deze elementen, die te raadplegen zijn op de Website is strikt verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Websitebeheerder.

Het maken van kopieën, afdrukken, reproducties, weergaves, aanpassingen, evenals misbruik, verdraaiing, vertalingen, volledige of gedeeltelijke verspreiding, van de inhoud van deze Website, op welke wijze dan ook, is verboden en zou vervalsing zijn – met uitzondering van de kopie die uitsluitend is bestemd voor het privégebruik van degene die de kopie maakt – en/of oneerlijke concurrentie en/of parasitisme, zoals vastgesteld in de wet of de toepasselijke regelgeving.

Het maken of het gebruik van hyperlinks naar een of meer pagina’s van de Website of naar een van de elementen ervan is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Websitebeheerder.

De Website bevat hyperlinks naar andere websites. HM.CLAUSE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de content van de websites waarnaar wordt verwezen en/of die worden genoemd en het gebruik dat internetgebruikers ervan kunnen maken.

 

Fotoverantwoording

Alle rechten voorbehouden – ©HM.CLAUSE – GETTY IMAGE.

 

Toegankelijkheid van de Website/Aansprakelijkheid

Alle informatie en documenten die toegankelijk zijn via deze Website worden ‘in hun oorspronkelijke staat’ en ‘onder alle voorbehoud’ geleverd. HM.CLAUSE geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie. HM.CLAUSE is niet aansprakelijk voor onjuistheden, fouten, weglatingen en gedeeltelijke informatie op deze Website. De Websitebeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment de content van zijn Website te wijzigen of te corrigeren. De gebruiker is alleen en volledig aansprakelijk voor het gebruik van de gegevens en de informatie op de Website.

De Websitebeheerder tracht deze Website toegankelijk te houden, maar is geenszins verplicht hierin te slagen. De toegang tot de gehele Website, of tot een deel ervan, kan worden gewijzigd, opgeschort of zelfs onderbroken in geval van onderhoud, update en om elke andere reden, na een eenvoudig besluit van de Websitebeheerder, met name in geval van technische of juridische kwesties.

HM.CLAUSE kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor genoemde wijzigingen, opschortingen, of zelfs onderbrekingen, voor directe of indirecte schade, verlies en nadeel van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de toegang of het gebruik van deze Website of van enige informatie verkregen op deze Website. Alle informatie, teksten, presentaties, documenten en foto’s die beschikbaar zijn op deze Website zijn niet contractueel en worden gegeven ter informatie.

Bovendien kan HM.CLAUSE niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit de infectie van de hardware van de gebruikers met een virus of andere infecties van de computer. Zij dienen zelf alle nodige beschermende maatregelen te nemen tegen virussen zodra zij op de Website komen of documenten downloaden van de Website.

 

Toepasselijke wet

Deze Website en de gebruiksvoorwaarden ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht. Geschillen inzake deze Website en inzake de wettelijke vermeldingen worden uitsluitend aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechtbanken van Paris.

 

Voor het laatst gewijzigd op 5 oktober 2020

 

Nederlands